Čistiaci prípravok AEG/Electrolux M3OCS200 AEG/Electrolux

Čistiaci prípravok AEG/Electrolux M3OCS200

7.50 €

Vynikajúci Čistiaci prípravok AEG/Electrolux M3OCS200 od kvalitnej značky AEG/Electrolux - tento artikel odporúčame pri časovo obmedzenej akcii za 7.50 €. Ceny sú tento týždeň stlačené na minimum. DOPRAVA ZADARMO teraz aj bez špeciálneho kupónu, stačí nakúpiť za viac ako 30 euro. Takýto nákup poteší vás i vašu peňaženku.

Značka: 
SKU: 7332543659425
Do obchodu

Popis

AEG/Electrolux

Nekorozivní sprej odstraňuje nejodolnější mastné skvrny. Je vhodný na trouby, mikrovlnné trouby a grily. Složení je nekompromisní vůči skvrnám a zároveň šetrné vůči povrchům. Vzhled spotřebičů bude déle novější.

  • Velikost:1 bottle spray 500 ml
  • Výška (mm):232
  • Šířka (mm):100
  • Hloubka (mm):50

Bezpečnostní upozornění:
H302 = Zdraví škodlivý při požití.
H312 = Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H315 = Dráždí kůži.
H319 = Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 = Zdraví škodlivý při vdechování.
H290 = Může být korozivní pro kovy.
H314 = Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 = Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H226 = Hořlavá kapalina a páry.
H304 = Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H317 = Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H400 = Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 = Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH208 = Obsahuje limonen. Může vyvolat alergickou reakci.
P102 = Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 = Používejte ochranné brýle.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření..

Parametre tovaru Čistiaci prípravok AEG/Electrolux M3OCS200

Názov: Čistiaci prípravok AEG/Electrolux M3OCS200

EAN: 7332543659425

Výrobca: AEG/Electrolux

Forma: sprej

Použitie čističa: rúry

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Pozrite si všetky produkty značky

Podobné produkty

Ďalšie produkty od značky  

Zobraziť všetky produkty značky 
shopping-bag