Sprej Predator repelent 90 ml

4.00 €

Váš obľúbený produkt, Sprej Predator repelent 90 ml od populárnej značky Predator - tento tovar zakúpite v jedinečnej akcii za 4.00 €. Ponuku e-shopu pre vás pripravuje tím odborníkov. Len teraz je POŠTOVNÉ ZADARMO, keď si vyberiete tovaru nad 30€. Neplaťte inde viac než musíte.

Značka: 
SKU: 8595117103123
Do obchodu

Popis

Predator

PREDATOR repelent 16%

Univerzální repelent pro použití ve středoevropském klimatu, který je vhodný při širokém spektru běžných aktivit.

Obsah účinné látky: DEET 160 g/kg (16 %)

Účinnost testována laboratorně i terénně v záplavových oblastech lužních lesů SZÚ Praha.
Dermatologicky testováno SZÚ Praha.

Výhoda u aerosolové aplikace spočívá v dokonalejším rozptýlení na všechny body těla.
Tohoto efektu nedocílíte u mechanických rozprašovačů, kde při rozprachu ošetříte jen ohraničené kruhy, mezi kterými se hmyz dostane na neošetřené místo a bodne.

  • Aplikace na pokožku i oděv

• Vhodné pro děti od 2 let

  • Doba účinnosti min 2-4 hodiny

Bezpečnostní pojistka proti náhodné manipulaci.

Balení: 90 ml

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI
H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Jiná nebezpečnost:
Obsah látek PBT a vPvB: směs nepodléhá kritériím pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII Nařízení EU č. 1907/2006, žádné složky v množství i větším 0,1 % nejsou uvedeny v Kandidátském seznamu látek vyvolávajících velké obavy (SVHC).
Extrémně hořlavé. Páry, aerosoly a hnací plyn mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs těžší jako vzduch, hromadící se níže položených prostorách a šířící oheň na velké vzdálenosti. Tlakové balení - riziko výbuchu obalu při zahřátí.
Nestříkejte do očí nebo na poraněnou / podrážděnou kůži.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad/ prázdný obal odevzdejte do sběru

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Parametre tovaru Sprej Predator repelent 90 ml

Názov: Sprej Predator repelent 90 ml

EAN: 8595117103123

Výrobca: Predator

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Pozrite si všetky produkty značky

Podobné produkty

Ďalšie produkty od značky  

Zobraziť všetky produkty značky 
shopping-bag