Sprej Predator repelent BIO 150 ml

9.00 €

Špičkový tovar, Sprej Predator repelent BIO 150 ml od značky Predator - tento artikel je tu pre vás v perfektnej akcii za 9.00 €. Ponúkame najlepší pomer cena výkon. A to ešte nie je všetko, dopravu za vás hradí e-shop, keď hodnota vášho košíka presiahne 30 EUR. Urobte si radosť.

Značka: 
SKU: 8595117103314
Do obchodu

Popis

Predator

PREDATOR BIO

BIO REPELENT PREDATOR je nový repelent v aerosolovém provedení na bázi přírodních esenciálních silic.
Díky vysokému podílu účinných látek je docíleno optimálního účinku proti veškerým druhům komárů i klíšťat.

Je vhodný k použití i u dětí od dvou let.

Díky 360° ventilu a dokonalému roztoku můžete aplikovat v jakékoli poloze rozprašovače.
Výrobek není parfemován, ale voní přirozenou citrusovou vůní.
Je určen k aplikaci jak na tělo, tak na oděv.

Obsahuje účinnou látku Citridiol 30%.
Před použitím nastříkejte do loketní jamky a počkejte 2-5 minut.
Pokud se objeví zarudnutí, výrobek již neaplikujte a zvolte výrobek PREDATOR s jinou účinnou látkou.(DEET, IR 3535, Icaridin).

Výrobek je také vhodný pro domácí mazlíčky.

Obsah účinné látky 30%.

Balení: 150 ml

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI
H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Jiná nebezpečnost
Obsah látek PBT a vPvB: směs nepodléhá kritériím pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII Nařízení EU č.
1907/2006, žádné složky v množství i větší 0,1 % nejsou uvedeny v Kandidátském seznamu látek vyvolávajících velké obavy
(SVHC).
Extrémně hořlavé. Páry, aerosoly a hnací plyn mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs těžší jako vzduch, hromadící se
níže položených prostorách a šířící oheň na velké vzdálenosti. Tlakové balení - riziko výbuchu obalu při zahřátí.
Nestříkejte do očí nebo na poraněnou / podrážděnou kůži.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a
jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující
50°C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal ve schváleném místě sběru nebezpečných
odpadů..

Parametre tovaru Sprej Predator repelent BIO 150 ml

Názov: Sprej Predator repelent BIO 150 ml

EAN: 8595117103314

Výrobca: Predator

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Pozrite si všetky produkty značky

Podobné produkty

Ďalšie produkty od značky  

Zobraziť všetky produkty značky 
shopping-bag