Sprej Predator repelent FORTE

5.00 €

Ponuka pre vás: Sprej Predator repelent FORTE kvalitné značky Predator - tento artikel odporúčame za jedinečnú cenu 5.00 €. Poskytujeme vám príjemný nákup z vášho počítača, tabletu či smartphonu. Obľúbený bonus, BEZPLATNÉ poštovné a balné, je poskytovaný pre objednávky nad 30€. Sme si istí, že toto ocení každý zákazník.

Značka: 
SKU: 8595117102959
Do obchodu

Popis

Predator

Repelent Predator Forte spray je vysoce efektivní, jemně parfemovaný, suchý repelent. Odpuzuje komáry a klíšťata.

  • Vhodný pro děti od 6 let.
  • Nepostradatelný pro delší pohyb v přírodě nebo při zvýšené fyzické zátěži.
  • Doba účinnosti minimálně 8 hodin.
  • Bezpečnostní pojistka proti náhodnému úniku.
  • Testováno v extrémních podmínkách záplavových oblastí lužních lesů SZÚ Praha.

Obsah účinné látky: DEET - 24,9 %

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

  • ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Jiná nebezpečnost:

  • Obsah látek PBT a vPvB: směs nepodléhá kritériím pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII Nařízení EU č. 1907/2006, žádné složky v množství větším 0,1 % nejsou uvedeny v Kandidátském seznamu látek vyvolávajících velké obavy (SVHC). Extrémně hořlavé. Páry, aerosoly a hnací plyn mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs těžší jako vzduch, hromadící se níže položených prostorách a šířící oheň na velké vzdálenosti. Tlakové balení - riziko výbuchu obalu při zahřátí. Nestříkejte do očí nebo na poraněnou / podrážděnou kůži.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122 °F. P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad/ prázdný obal odevzdejte do sběru.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku..

Parametre tovaru Sprej Predator repelent FORTE

Názov: Sprej Predator repelent FORTE

EAN: 8595117102959

Výrobca: Predator

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Pozrite si všetky produkty značky

Podobné produkty

Ďalšie produkty od značky  

Zobraziť všetky produkty značky 
shopping-bag